Chính sách
Hướng dẫn khai hải quan thép bị áp thuế chống bán phá giá
16/10/2014

-  Khi khai báo trên tờ khai hải quan các doanh nghiệp nhập khẩu cần lưu ý:

- Với thủ tục khai hải quan điện tử: doanh nghiệp ghi mã áp dụng mức thuế CBPG theo bảng mã tại Công văn này vào ô đầu tiên trong chỉ tiêu “mã áp dụng thuế suất/mức thuế” 
- Với thủ tục khai hải quan thủ công: sử dụng Tờ khai HQ/2012-NK của Thông tư 
15/2012/TT-BTC, khai thuế CBPG vào tiêu chí 27 trên tờ khai và đổi tên tiêu chí này thành “Thuế TTĐB/Thuế tự vệ/Thuế chống bán phá giá”.
Công văn được áp dụng từ ngày 6/10/2014.

Ý kiến bạn đọc