Chính sách
Hướng dẫn nội dung mới về thuế nhà thầu
16/10/2014

Theo giới thiệu, Thông tư 103 có một số nội dung mới đáng chú ý sau:

- Bổ sung thêm một số đối tượng chịu thuế: nhà thầu nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại VN; nhà thầu nước ngoài thực hiện quyền xuất, nhập khẩu, phân phối tại VN, mua hàng hóa để xuất khẩu hoặc bán cho thương nhân VN…-

- Bổ sung thêm các trường hợp không chịu thuế như: giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu VN có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không còn dịch vụ nào khác thực hiện tại VN…-

- Sửa đổi quy định về cách tính thuế GTGT và quy định rõ hơn tỷ lệ % để tính thuế GTGT, TNDN theo phương pháp trực tiếp.-

Những điểm mới khác cũng được giới thiệu cụ thể trong Công văn này.

Ý kiến bạn đọc