Giá hàng hóa, nguyên liệu
Giá ca cao tăng mạnh
29/08/2014
<div id="shNewContent" style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 13px; line-height: 20px; width: 478px;"> <div align="justify">&nbsp;</div> <p align="justify" style="margin-top: 20px;"><font face="Arial" size="2">Hiện nay, gi&aacute; ca cao tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Tiền Giang đang tăng mạnh, nh&agrave; n&ocirc;ng rất phấn khởi bởi nguồn thu nhập kh&aacute;, nhất l&agrave; trong c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh ca cao xen canh trong vườn c&acirc;y ăn tr&aacute;i.</font></p> <div align="justify">&nbsp;</div> <p align="justify" style="margin-top: 20px;"><font face="Arial" size="2">Gi&aacute; ca cao tươi hiện đạt 5.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg; ca cao hạt kh&ocirc; gi&aacute; 60.000 đồng/kg, tăng hơn 5.000 đồng/kg so với th&aacute;ng trước.</font></p> <div align="justify">&nbsp;</div> <p align="justify" style="margin-top: 20px;"><font face="Arial" size="2">Với năng suất b&igrave;nh qu&acirc;n từ 15 đến 20 tấn/quả/ha đối với ca cao tươi v&agrave; khoảng 1,5 đến 2 tấn hạt kh&ocirc;/ha, mỗi h&eacute;c ta ca cao sau vụ thu hoạch n&ocirc;ng d&acirc;n thu khoảng 100 triệu đồng chưa kể thu lợi từ c&acirc;y ăn tr&aacute;i trồng xen như nh&atilde;n, dừa, m&iacute;t Th&aacute;i si&ecirc;u sớm....&nbsp;<br /> Hiện tỉnh Tiền Giang c&oacute; gần 70.000 ha vườn trồng c&acirc;y ăn tr&aacute;i với nhiều loại tr&aacute;i c&acirc;y chủ lực gồm xo&agrave;i, nh&atilde;n, bưởi, ch&ocirc;m ch&ocirc;m, dừa... c&oacute; tiềm năng ph&aacute;t triển c&acirc;y ca cao dưới t&aacute;n c&acirc;y ăn quả nhằm tạo m&ocirc; h&igrave;nh sinh kế bền vững, gi&uacute;p tăng thu nhập cho n&ocirc;ng hộ, b&agrave; con sớm ổn định sản xuất v&agrave; đời sống.</font></p> <div align="justify">&nbsp;</div> <p align="justify" style="margin-top: 20px;"><font face="Arial" size="2">Nhận thấy tiềm năng lớn từ c&acirc;y trồng mới n&agrave;y, tỉnh đ&atilde; triển khai m&ocirc; h&igrave;nh trồng ca cao xen canh dưới t&aacute;n c&acirc;y ăn quả từ năm 2007. Đến nay, diện t&iacute;ch ca cao Tiền Giang đ&atilde; mở rộng l&ecirc;n tr&ecirc;n 1.200 ha với hai m&ocirc; h&igrave;nh ch&iacute;nh: xen canh trong vườn dừa ở c&aacute;c huyện ph&iacute;a Đ&ocirc;ng v&agrave; xen canh dưới t&aacute;n nh&atilde;n ở c&aacute;c huyện ngập lũ ph&iacute;a T&acirc;y.</font></p> <div align="justify">&nbsp;</div> <p align="justify" style="margin-top: 20px;"><font face="Arial" size="2">Để tạo thuận lợi cho b&agrave; con trong ti&ecirc;u thụ n&ocirc;ng sản, tỉnh Tiền Giang cũng đ&atilde; th&agrave;nh lập Hợp t&aacute;c x&atilde; ca cao Chợ Gạo, đồng thời phối hợp với C&ocirc;ng ty Cargill để mở rộng mạng lưới thu mua tr&aacute;i ca cao, sơ chế hạt ca cao kh&ocirc; cung ứng nguy&ecirc;n liệu phục vụ c&ocirc;ng nghiệp chế biến c&aacute;c sản phẩm từ c&acirc;y ca cao. Từ đ&oacute;, tạo th&ecirc;m động lực để ph&aacute;t triển diện t&iacute;ch ca cao tại địa phương</font></p> </div>
Ý kiến bạn đọc