Tin tức
Đề xuất mới về công tác phí, chi tổ chức hội nghị
09/11/2016

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (gọi là cơ quan, đơn vị).

Đối tượng áp dụng đối với chế độ công tác phí gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật (gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) trong các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan tiến hành tố tụng mời ra làm nhân chứng trong các vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn.

Đối với chế độ chi tiêu hội nghị: Các hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức theo quy định; kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân; các hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Nội dung và mức chi công tác phí

Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước, dự thảo nêu rõ: Đối với các đối tượng Lãnh đạo cấp cao (trên cấp Bộ trưởng) thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class) dành cho đối tượng: Bộ trưởng và các chức danh tương đương; Thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hạng ghế thường: Dành cho các chức danh cán bộ, công chức, viên chức còn lại.

Về phụ cấp lưu trú: Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày; cán bộ, công chức, viên chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

Đối với thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hình thức khoán: Đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán 450.000 đồng/ngày/người; đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người; đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 đồng/ngày/người.

Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh tương đương nếu nhận khoán thì mức khoán là 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Dự thảo cũng đề xuất thanh toán theo hoá đơn thực tế. Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán nêu trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau: Đối với Lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng…

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc