Công nghiệp chế biến
Tình hình xuất khẩu giày dép tháng 10/2016
30/11/2016
Sản lượng giầy dép da của nước ta trong tháng 10 đạt khoảng 24 triệu đôi, giảm 1,2% so với tháng trước song tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu giầy dép trong tháng 10 của Việt Nam đạt 1,05 tỷ USD, tăng 18,6% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.Sản lượng giầy dép da của nước ta trong tháng 10 đạt khoảng 24 triệu đôi, giảm 1,2% so với tháng trước song tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, lượng giầy dép sản xuất đạt 218,2 triệu đôi, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu giầy dép trong tháng 10 của Việt Nam đạt 1,05 tỷ USD, tăng 18,6% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 10 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu giầy dép đạt khoảng 10,45 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Về khối các doanh nghiệp FDI, trong tháng 10/2016, kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại của khối này đạt 870,4 triệu USD, tăng 17,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước; tính đến hết tháng 10 năm 2016, kim ngạch xuất khẩu giầy dép của khối này đạt 8,5 tỷ USD, tăng 9,64% so với cùng kỳ 2015, chiếm 83,2% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

- Chủng loại xuất khẩu

Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu giầy thể thao mũ nguyên liệu dệt đạt khoảng 439,5 triệu USD, tăng 29% so với tháng trước và tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu chủng loại giầy này đạt khoảng trên 3,94 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu chủng loại giầy thể thao mũ da thuộc hoặc da tổng hợp đạt 185,8 triệu USD, tăng 10,4% so với tháng trước nhưng giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong 10 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu chủng loại giầy này đạt 1,97 tỷ USD, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Chủng loại giầy mũ da thuộc hoặc da tổng hợp tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015, đạt khoảng 149,5triệu USD; Giầy thể thao mũ cao su hoặc plastic đạt 119,6 triệu USD, tăng 13,6% nhưng giảm 8,8%; giầy mũ nguyên liệu dệt tăng 27,1% nhưng giảm 5,5%.

So với tháng 9, kim ngạch xuất khẩu giầy thể thao loại khác trong tháng 10 giảm mạnh 23,7%; tương tự, kim ngạch xuất khẩu giầy mũ cao su hoặc plastic giảm 8,9%; giầy không thấm nước giảm 3,6%.

Bảng: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu chủng loại giầy dép tháng 10 năm 2016
Chủng loại Tháng 10/2016 (triệu USD) So với tháng 9/2016 (%) So với tháng 10/2015 (%) 10T/2016 (triệu USD) So với 10T/2015 (%)
Giầy thể thao mũ nguyên liệu dệt 439,5 29 36,4 3.943,5 11,3
Giầy thể thao mũ da thuộc hoặc da tổng hợp 185,8 10,4 -9,6 1.974,8 -16,7
Giầy mũ da thuộc hoặc da tổng hợp 149,5 18,5 9 1.661,6 -4
Giầy thể thao mũ cao su hoặc plastic 119,6 13,6 -8,8 1.129,2 -20,6
Giầy mũ nguyên liệu dệt 65,1 27,1 -5,5 670,8 7,2
Xăng đan và dép 35,9 40 -9,4 436,5 7,4
Giầy dép trẻ em 23,3 21,3 -13,3 274,7 20,8
Giầy mũ cao su hoặc plastic 16,5 -8,9 -19,2 232,3 -9,7
Giầy thể thao loại khác 11,5 -23,7 -0,1 124,3 7,9
Giầy không thấm nước 2,3 -3,6 -22,1 34,4 -49,5
 
 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Ý kiến bạn đọc